tq (2)

Sahna göni 丨 Baý Şinglong Çengdu şeker we çakyr ýarmarkasyny ýakdy we her dürli döredijilik ösmegini dowam etdirdi

tq (1)

7-nji aprelde Çengduda köp garaşylýan 108-nji milli şeker we çakyr ýarmarkasy myhmanhanasy sergisi ajaýyp açyldy!Baý Xinglong döredijilik sergi zaly indi açyk, partlaýjy pikirler we aşa güýçli topar bilen sahna gaty yssy.Şerap kompaniýalarynyň dostlary üçin bu çäräni ýatdan çykarmaly däl.

tq (2)

Bu ýylky Çengdu bahar şekeri, Baý Şinglong sergi zaly täze adrese öwrüldi (Wanda Ruihua myhmanhanasynyň ikinji gatynda ýerleşýän Siçuan zaly).Milli şeker we çakyr ýarmarkasynyň “köne dosty” hökmünde Baý Şinglong myhmanhananyň sergisinde ençeme ýyllap ajaýyp häsiýet görkezdi., döredijilik dizaýny, tehnologiýa gözlegleri we ösüşi we önümi eltmek hemmeler üçin düşnüklidir.

tq (3)

01 Baý Şinglong sergi zalynda adatdan daşary döredijilik

Akylly dizaýn ugurtapyjylykdan gelýär we iň soňky ussatlyk ussatlygy görkezýär.

tq (4)

Baý Singlong tarapyndan bu gezek döwrebaplaşdyrylan döredijilik sergi zaly, ýokary hilli we ýokary bahaly sergi zalynyň dizaýn jadysyna bil baglap, sahnanyň meşhurlygyny özüne çekdi, pikirleniş çaknyşygyny we döredijilik dizaýnynyň wizual toýuny döretdi we köp sanly myhmanlary özüne çekdi. stendine baryp görüň we gepleşik geçiriň we şol bir wagtyň özünde Baý Şinglongyň marka korpusynyň, döredijilik dizaýnynyň we tehniki ussatlygynyň hünär hyzmatlary üçin ýokary derejä eýe boluň!

tq (5)

02 Bazar meýillerini öwreniň we marka täzeliklerini gözläň

Täze mähelläniň, täze endikleriň we täze kesgitlenen Hytaýyň sarp ediş bazary gurşawy, täze ýollary nädip giňeltmeli we önümiň tapawudyny döretmeli, geljekde markalaryň dowamly ösmegi üçin kesgitleýji güýç bolup durýar.

Soňky iki ýylda Baý Singlongyň marka strategiýasy topary, çakyr pudagyndaky markalara önümiň güýjüni inkubasiýa etmek, kämilleşdirmek we ýokarlandyrmak üçin köp ölçeglerde kömek etdi.Şerap pudagy we ş.m. köp sanly tomaşaçyny saklamaga çekdi.

tq (6)

Korporatiw marka işewür dostlarynyň köpüsi bu ýere geldi we bu sahna görlüp-eşidilmedik derejede ajaýypdy.Bai Xinglong marka strategiýasy topary döredijilik bilen dostlary bilen duşuşdy we tejribe alyşmak ugrundady.Bazar we söwda markasy nukdaýnazaryndan, müşderiler we dostlarymyz bilen çakyr pudagynyň täze ösüşini öwrendik we düşündirdik.Mümkinçilikler, täze ugurlar.

tq (7)

03 Gyzgyn ýer bolmak üçin pudagyň doly kategoriýa önüm sergi zalyna üns beriň

“Ualyllyk saýlanan” eserlerimizden başga-da, Baý Şinglong pudagyň ähli kategoriýalarynyň döredijilik işlerine ünsi jemledi we sahna tutuş pudagyň ünsüni özüne çekdi.

tq (8)

tq (9)

Geljekde pudagyň tendensiýasy markalaryň barha tapawutlanjakdygy we önümleriň has şahsylaşdyrylmagy bolmaly.Şerap kärhanasynyň markalary barada aýdylanda bolsa, medeni we döredijilik önümleriniň ösüşi marka güýjüni görkezmegiň, markanyň medeni baglanyşygyny baýlaşdyrmagyň we marka keşbini döretmegiň bir görnüşidir.

Baý Şinglongyň “Medeni we döredijilik butiki” sergi meýdançasynda her dürli medeni we innowasiýa önümleri we söwda markasy üçin döredilen serhetara oýunlar hem sergi zalynda meşhur duralga öwrüldi.

tq (10)

tq (11)

Häzirki zaman jemgyýetinde sarp edijiler önümiň hiline has köp üns berip, aýratyn zerurlyklary kanagatlandyryp, has döredijilik önümlerine, has amatly bahalara we has gowy söwda tejribesi we hyzmatlaryna höwes edip, ýaşlaşýarlar, şahsylaşdyrylýar we halkaralaşýarlar.

tq (12)

Trenaş moda içgileri we elektron söwda önümleri şahsylaşdyrma we moda has köp üns berýär, sarp edijiler bilen duýgudaşlyk we duýgy baglanyşyklaryny döredýär.Baý Şinglongyň “Täze moda içgileri” sergi meýdançasy hasam özüne çekiji bolup, köp sanly marka eýelerini öwrenmäge çekýär.

tq (13)

04 Önümiň gaplanyş tejribesini ýokarlandyrmak üçin täze stillerde we täze materiallarda üstünlikler

Gitdigiçe içerki önümçilige öwrülýän senagat bazarynda esasy marka eýeleri diňe bir ýokary önümiň hilini yzarlaman, önümiň gaplanylyşyna aşa talaplary hem edýärler.Daş görnüşi dizaýnyndan, gaplaýyş materiallaryndan, önüm tehnologiýasyndan, galplyga garşy öndürijilikden we ş.m. önümleriň dizaýnyny döretmek işinde.ileri tutulýan ugur.tq (14)

tq (15)

Baý Şinglongyň soňky senet eserleri we täze stil eserleri, döredijilik gaplamasynyň täze tendensiýasyna ýolbaşçylyk edip, moda duýgusy we senetçilik duýgusy barada goşa tejribe almaga mümkinçilik berýär!Bu gezek Baý Szlongyň “Döredijilik täze önümleri” sergi meýdançasy ara alyp maslahatlaşmak we alyş-çalyş etmek üçin henizem köp müşderini we dostlaryny kabul etdi.

 tq (16)


Iş wagty: Apr-12-2023

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.