Önümçilik taslamalary

Önümçilik taslamalary

“BXL Creative” kosmetiki gaplama dizaýnyna we önümçiligine täze materiallary, täze gurluşlary we ýasama garşy, 3D UV, 3D nagyş, optiki örtük nagşy we termohrom reňkleri we ş.m. ýaly täze tehnologiýalary ulanýar. .

Şol bir wagtyň özünde daşky gurşawa zyýanly gaplamalar hem uly rol oýnaýar.BXL paketiň daşky görnüşini, işleýşini we eko zerurlyklaryny deňleşdirmek üçin ajaýyp iş edýär.

//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Pakaging-Technology-image-5.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Pakaging-Technology-image-1.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Pakaging-Technology-image-2.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Pakaging-Technology-image-4.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/13.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/SY0B0679.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/75.jpg

BXL Creative içerki we daşary ýurtly ýokary derejeli azyk müşderileri üçin azyk derejeli material, FDA tarapyndan tassyklanan we eko paket çözgütlerini hödürleýär.Ajaýyp paket görnüşine ýetmek bilen, BXL azyk howpsuzlygy meselesinde eglişik etmeýär.

//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Food-Design-Case-3.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Food-Design-Case-2.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Food-Design-Case-4.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Food-Design-Case-5.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Food-Design-Case-1.jpg

Şerap we spirtli gaplar BXL-iň esasy işidir.Esasanam Hytaýyň içerki bazary üçin BXL Creative, iň esasy paket dizaýn kompaniýalarynyň we öndürijileriniň biri bolup, bazar gözleglerinden, düşünjesinden, adyny bellemekden, markanyň ýerleşişinden, marketinginden düýbünden täze marka döretmegi öz içine alýan açyk önüm çözgütleri bilen müşderilere hödürleýär. strategiýalary, butiki dizaýny, paket dizaýny, broşýura dizaýny we ş.m.

//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Wine-Design-Case-4.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Wine-Design-Case-1.png
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Wine-Design-Case-2.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Wine-Design-Case-3.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Wine-Design-Case-5.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/SY0B0709.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/SY0B0727.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/SY0B0731.jpg

Häzirki wagtda kompaniýanyň şaý-sepleri gaplaýyş önümleriniň 80% -i Europeewropa we Demirgazyk Amerika eksport edilýär.Eksport amallary we OEM & ODM taslamasyny dolandyrmak boýunça baý tejribe bilen, BXL müşderiler üçin ähli gaplama zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Jewelry-Design-Case-1.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Jewelry-Design-Case-2.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/6b5c49db8.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Jewelry-Design-Case-3.jpg

“BXL Creative” atyr / hoşboý ys esasy böleklerden biri bolan kaşaň gaplama işleriniň giň toparyna eýedir.Müşderiler esasan Europeewropadan, Demirgazyk Amerikadan, Orta Gündogardan, Awstraliýadan we ş.m.

//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Perfume-Design-Case-6.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Perfume-Design-Case-2.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Perfume-Design-Case-1.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Perfume-Design-Case-3.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Perfume-Design-Case-4.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Perfume-Design-Case-5.jpg

BXL Creative, halkara işi başlaly bäri halkara ysly şem gaplamalaryny öndürmekde köp ýyllyk tejribä eýe.Şu wagta çenli müşderiler pudagyň iň meşhur markalarynyň köpüsini öz içine alýar.

//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Scented-Wax-Design-Case-5.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Scented-Wax-Design-Case-2.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/Scented-Wax-Design-Case-6.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/bbceeef8.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/SY0B0623.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/SY0B0667.jpg

Gaplamak usullary

 • Garly doňdurma

  Garly doňdurma

  Gar ýagýan döwülişi tamamlap biler.Grafiki dizaýn bilen birleşdirilende, özboluşly deko görnüşini döredip biler.

 • Sowuk marka

  Sowuk marka

  Adaty gyzgyn möhürden has takyk we takyk.Bu deko ýörite gyzgyn möhür bilen edilip bilinmeýän gaty inçe, inçe çyzyklar, nokatlar, harplar we nagyşlar üçin ýörite döredilýär.Örän täsirli we takyk ýerleşişi bilen çylşyrymly folga markasynyň gutarmagyna ýetip biler.Bu nagyşyň nepisligini, nepisligini, nepisligini, köp gatlaklaryny we özüne çekijiligini görkezýär.

 • Altyn ýygnamak

  Altyn ýygnamak

  Bu amal ýüpek ekrany gyzgyn möhür bilen birleşdirmek arkaly gazanylýar.Patteni relýef metal gurluşy bilen üpjün edýän, güýçli wizual täsir we 3D metal görnüşini getirýän metaldan ýasalan dokumany ajaýyp üpjün edýär.

 • 3-D UV

  3-D UV

  Spot UV 3D effekt bilen gabat gelende, ajaýyp täsir we wizual täsir edýär.

 • Gyrmyzy lak

  Gyrmyzy lak

  Güýçli wizual täsire ýetmek, aýdyň effekt döretmek.

 • Termokrom kagyzy

  Termokrom kagyzy

  Heatylylyk basyşy bilen nagyşlar we çyzyklar kagyzyň ýüzüne üýtgedilip, kagyzyň reňkini üýtgedip, paketiň gurluşyny we el duýgusyny güýçlendirýän fon kagyz reňkinden açyk we kölegeli kontrast döredýär.

 • Çuňňur 3D nagyş

  Çuňňur 3D nagyş

  Gatnaşykdan has çuňňur 3D nagyş gutarnykly gatlagyna ýetmek we güýçli wizual täsir döretmek isleýän nagyşlar we grafikler üçin BXL Creative hökman siziň üçin edip biler.

 • Metal belligi çalyşmak üçin folga kagyz belligi

  Metal belligi çalyşmak üçin folga kagyz belligi

  Konkaw we konweks gatlakly we el duýgusy bilen ýeňil zolak nagyşlary, adaty dokma, nepislik we bol mazmun effektini öndürmek üçin adaty kagyz esasly kompozit materialdan çykarylýar, şonuň üçin deňeşdirilende güýçli metal gurluşy we görüş täsiri.

 • Custöriteleşdirilen nagyş dokumasy

  Custöriteleşdirilen nagyş dokumasy

  Bu amal nagyşlamak arkaly gazanylýar.Gabat gelmek üçin dürli setirleriň esassyz saýlanmagy mümkin.Fiziki prosesiň üsti bilen, surat üç ölçegli ajaýyp tertipsizligi we aýdyň nagyş çyzyklaryny göz öňünde tutup, ajaýyplygy, ýiti kontrasty we oňat el duýgusyny döredýär, hakyky döwülme çyzyklary reňkli we güýçli görüş täsirine eýe.

Garly doňdurma
Sowuk marka
Altyn ýygnamak
3-D UV
Gyrmyzy lak
Termokrom kagyzy
Çuňňur 3D nagyş
Metal belligi çalyşmak üçin folga kagyz belligi
Custöriteleşdirilen nagyş dokumasy

Habaryňyzy bize iberiň:

.Akyn
bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.