background-img
 • Sahna göni 丨 Baý Şinglong Çengdu şeker we çakyr ýarmarkasyny ýakdy we her dürli döredijilik ösmegini dowam etdirdi

  Sahna göni 丨 Baý Şinglong Çengdu şeker we çakyr ýarmarkasyny ýakdy we her dürli döredijilik ösmegini dowam etdirdi

  7-nji aprelde Çengduda köp garaşylýan 108-nji milli şeker we çakyr ýarmarkasy myhmanhanasy sergisi ajaýyp açyldy!Baý Xinglong döredijilik sergi zaly indi açyk, partlaýjy pikirler we aşa güýçli topar bilen sahna gaty yssy.Şerap kompaniýalarynyň dostlary üçin bu waka ýok ...
  Koprak oka
 • 2023 (6-njy) Hytaý kosmetika tendensiýalary konferensiýasy we arassa gözellik konferensiýasy

  2023 (6-njy) Hytaý kosmetika tendensiýalary konferensiýasy we arassa gözellik konferensiýasy

  Hytaý kosmetikasynyň geljegini bilelikde öwrenýän BXL-den aýratyn görnüşler we pikirler.Diňe tendensiýa düşünmek bilen kärhanalaryň ýaşamagynyň we ýokary ösüşiniň düzgüni bolan geljegi gazanyp bileris."Netijeli derini ideg etmekden" soň, "Arassa gözellik" täze bir t ...
  Koprak oka
 • BXL Creative Packaging IPO we BSG-de görkezilen!

  BXL Creative Packaging IPO we BSG-de görkezilen!

  2022-nji ýylyň 14-nji dekabrynda BXL döredijilik gaplamasy (Bir Codea kody: 833075) üstünlikli IPO we Pekin bir Stockasynda sanawda....
  Koprak oka
 • 2022 BXL döredijilik Hytaýyň iýmit we içgiler ýarmarkasyna gatnaşdy.

  2022 BXL döredijilik Hytaýyň iýmit we içgiler ýarmarkasyna gatnaşdy.

  2022-nji ýylda Hytaýyň azyk we içgiler ýarmarkasynda BXL-iň mowzugy "Täze syýahat we täze mümkinçilikler".Köp ýyl bäri sarp edijileriň gaplanyş pudagyna çuňňur gatnaşýarys, elmydama çäkli wagtyň içinde iň soňky döredijiligiň üstünde durýarys we iň köp zatlary düzýäris ...
  Koprak oka
 • BXL gaplaýyş zawody

  BXL gaplaýyş zawody

  BXL merkezi Şençzhenen şäherinde, HK-nyň gapdalynda, 5 golçur kärhanasy bar.3 zawod we 700-den gowrak işgär bilen.Döredijilik dizaýn topary 9 döredijilik toparyna we 2 sany ýokary derejeli studiýa bölünýär.Gaplamak önümçiligini, başlangyç, ikinji we üçünji gaplama d ...
  Koprak oka
 • Hytaý söýgüliler güni şaý-sepler sowgat gutusy dizaýny

  Hytaý söýgüliler güni şaý-sepler sowgat gutusy dizaýny

  “Qixio” festiwaly (hytaýça: 七夕), “Qiqiao festiwaly” (hytaýça: 乞巧) ady bilen hem tanalýar, hytaý mifologiýasynda Zhinü we Niulangyň ýyllyk duşuşygyny belleýän hytaý festiwalydyr.Festiwal Lunisolar senenamasynda ýedinji aý aýynyň ýedinji güni bellenilýär.Festi ...
  Koprak oka
 • BXL döredijilik baýragy 2022

  BXL döredijilik baýragy 2022

  Miwe uzyn çaýy Gaplamak miweli uzyn çaýyň esasynda döredijilikli işlenip düzülendir we mango, üzüm, şetdaly we gök gül tagamlary ýaly miwe çaýlaryna dürli şahsyýetler bermek bilen, häzirki ýaşlaryň dürli şahsyýetlerini görkezýär.Bölek-bölek ulanmak ...
  Koprak oka
 • Lady M Mooncake gutusy

  Lady M Mooncake gutusy

  “Lady M Mooncake” gutusy üçin 2019-njy ýyldaky gaplama dizaýny, zoetroplar atly enjam arkaly gündogar medeni şekillerini janlandyrýar.Müşderiler aýyň üýtgeýän fazalary bilen öňe gidýän bökýän towşanyň yzygiderli hereketini synlamak üçin silindriň göwresini aýlaýarlar....
  Koprak oka
 • L'Oreal Gyrma garşy Essence PR sowgat bukjasy

  L'Oreal Gyrma garşy Essence PR sowgat bukjasy

  Kynçylyk: Bu sowgat bukjasyny döretmegiň maksady: L'Oreal bu PR toplumy KOL-lary geň galdyrar, yzarlaýjylar bilen paýlaşmaga we markanyň mahabatlandyrylmagyna goşant goşar diýip umyt edýär.Şonuň üçin gaplama gözleglerinde we işlenip düzülmeginde ilkinji pikir: nädip özüne çekmeli we täsir etmeli ...
  Koprak oka
 • Gazlandyrylan gaplama dizaýny we markasy

  Gazlandyrylan gaplama dizaýny we markasy

  BXL Creative tarapyndan döredilen bu soda, logotipden gaplama dizaýnyna, marka şekiline çenli gyzykly.Soňky ýyllarda soda pudaga uly täsir edip, has köp marka bazara goşulýarka has köp ünsi özüne çekdi.BXL gowy önümiň sarp edijileri öwrenmelidigine hemişe ynanýar ...
  Koprak oka
 • “Dragon Boat” baýramçylygy

  “Dragon Boat” baýramçylygy

  Aagondarha gaýyk festiwaly (端午节) Hytaý senenamasynyň bäşinji aýynyň bäşinji güni, Gregorian senenamasynda maý aýynyň ahyryna ýa-da iýun aýyna gabat gelýän adaty hytaý baýramçylygydyr.2022-nji ýylyň 3-nji iýunynda kompaniýamyz “Dragon Boat Festival” a ...
  Koprak oka
 • Şaý-sepleriň gaplanyş dizaýny

  Şaý-sepleriň gaplanyş dizaýny

  Dizaýn açar sözler: söýgi, gyzykly we moda Sowgat gutusy sahnanyň ortasyndaky perdäni açmak ýaly ortadan açmak üçin akylly düzülendir.Şaý-sepleriň her bir görnüşi ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy bize iberiň:

.Akyn
bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.