L'Oreal Gyrma garşy Essence PR sowgat bukjasy

Mesele:
Bu sowgat bukjasyny döretmegiň maksady: L'Oreal bu PR toplumy KOL-lary geň galdyrar, yzarlaýjylar bilen paýlaşmaga we markanyň mahabatlandyrylmagyna goşant goşar diýip umyt edýär.Şol sebäpden, gaplama gözleginde we işlenip düzülmeginde ilkinji üns: ulanyjylary wizual we taktiki taýdan nädip özüne çekmeli we haýran galdyrmaly we önümiň satuw nokadyny bellemeli.
XNJ-2
Taslamanyň çäkli tertibi sebäpli L'Oreal toparynyň täze taslama ösüşini has gowy goldamak üçin BXL Creative diňe L'Oreal taslamalaryny ösdürmäge gönükdirilen ýörite taslama topary döretdi.
L'Oreal topary bilen birnäçe seminardan soň we önüme, hem marka bahasyna çuňňur düşünmekden soň: Bu REVITALIFT toplumy köp ölçegli garyndylara ünsi jemleýär we sarp edijilere garramaga garşy gudratyň şaýady bolmaga mümkinçilik berýär.Önümiň esasy pursatlaryny, aýallyklaryny saklamak we “göze görünýän garga garşy” esasy funksiýasyny görkezmek üçin, bu PR sowgat paketini döredijilikli dizaýn etmek üçin “aýal öwrülişigi” ulanmak pikirine geldik.
XNJ-3
1. Dizaýn açar sözlerini açyň
Düwürtige garşy duýgur täsir
Deňeşdirmek üçin moda suratlar
Önümi ulanmazdan ozal we soň göni deňeşdirme
Ondan öň: aç-açan gyrmalar
Ondan soň: janlandy
Tüýdük derejesiniň peselmegi, görünýän gyrma garşy.Netijede, önümiň gaplanylyşy adamlara tehnologiýa, moda we doly ölçegli garyndylara içgin täsir etdi.

2. Görünýän doly ölçegli gyrma garşy täsir
Bu aňlatmany gazanmak üçin BXL dizaýneri aýal-gyzlary görkezmek üçin gülleri we ölçeg düşünjesini bermek üçin gyrmyzy derejelere salgylanmak üçin buklary ulandy.Baglanan interaktiw mehaniki gurluş bilen, sarp edijiler täze köp ölçegli gyrma garşy tejribe görüp bildiler.

Üýtgedip gurmak gatlaklary: önüm gaplamasy bilen sarp edijileriň arasynda özara täsir duýgusyny döredip, içki gutyny açanda gapagyň ekrany şol bir wagtyň özünde agdarylar.Birinji gatlagy çykaryp, aýalyň gapdal ýüzündäki gyrmalar gatlak bilen ýitip başlady.
XNJ-4
Iň soňky dizaýn effekti görkezildi: doly ölçegli gyrma garşy effekti göz öňüne getirmegiň interaktiw usuly.
Daşarky bukjada surat çarçuwasynyň gurluşyny ulanyp, ajallardan ejir çekýän aýalyň ýüzüni düzdük.Içki gutyny çykaranda, üstündäki ekran gyzyň owadan ýaş ýüzüne öwrülerdi
önümler çykarylandan soň derrew ýitirim bolýar, ulanmazdan ozal we soň içgin deňeşdirmäni görkezýär.
Bu paket dizaýny, “görünýän gyrma garşy” we “köp ölçegli gyrma garşy” önüm aýratynlyklaryny ajaýyp görkezdi.Bu interaktiw enjam, önümi ulanmazdan ozal we soň gyrmyzy azaltmak we garramaga garşy gudratly täsirini görkezer we sarp edijilere iň göni we tolgundyryjy garga garşy tejribe getirer diýip umyt edilýärdi.
XNJ-5XNJ-6XNJ-7


Iş wagty: 10-njy mart -2022

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.