Düşündiriş

RealWarm Guşlaryň höwürtgesine taýýar

Taslama:RealWarm Stew-guş's höwürtgesi

Marka:RealWarm

Hyzmat:Dizaýn

Kategoriýa:Derini bejermek

 

Sarp edijiler barada geçirilen çuňňur gözlegleriň netijesinde, BXL Creative, Drewing guş höwürtgesini kategoriýanyň adyny Stewsiz guş höwürtgesi diýip kesgitleýär, sarp edijilere önümiň artykmaçlyklaryny has içgin duýýar we guşlaryň höwürtgesini demlemek arkaly getirilýän pes düşünjeden gaça durýar.Guşlaryň höwürtge pudagynda täze döwür açdy.Şol bir wagtyň özünde, bazar topary markaly şygary döretdi, Taýýar guşdan gaça duruň's Nest, bu önümiň bazardaky ýerleşişine esaslanýan hakyky ýylylygym.

 

Adaty guşlaryň höwürtgeleri we dessine guşlaryň höwürtgeleri bişirilmeli we nahar bişirilende ýokumly maddalar ýitip gidýär we nahar bişirmekde-de edil şonuň ýaly.Guşlaryň höwürtgelerini gaýtadan işlemegiň üç dürli usulyny deňeşdirdik we RealWarm-iň iň uly marka paýnamasyny tapdyk: bu iýmitlenme prosesine hakykatdanam göz ýetirdi, ýokumlylygyň ýitmegine hiç hili mümkinçilik galdyrmady.

 

Guş höwürtgesi kategoriýasy öňe sürülendigi sebäpli ýagdaýyň öňüni almak üçin sarp edijiler markany ýatda saklap bilmediler, şonuň üçin täze marka we täze önüm kategoriýasy hökmünde RealWarm önümiň adyny we markasynyň adyny birleşdirip, ony görkezse has gowy bolar. köpçülige, her gezek 'guş höwürtgesi' hakda pikir edeniňizde 'RealWarm' ýadyňyza düşer we RealWarm hakyky ýyly bolar!Önüm gaplamasynyň bu satuw nokadyna laýyk bolmagy üçin BXL Mars toparynyň dizaýnerleri farfor reňkini ulandylar we bu reňkiň, hoşboý ysyň, tagamyň, ellemegiň we amatlylygyň bäş ölçegini doly göz öňünde tutup, gaplamanyň jade görnüşine eýe boldular. gurluşy.Pleönekeý we ýyly, ýöne asylly we owadan.

 

Söwda markasyny güýçlendirmek üçlüginiň üsti bilen, “Hot Nest” -iň özboluşly esasy satuw nokadyndan peýdalanyp, dem alýan guşlaryň höwürtgelerini köpeltmek, köp guş höwürtgeleriniň arasynda tapawutlanmak, özüne mahsus ugur tapmak we guş höwürtgesiniň bazaryny ösdürmegiň çalt ugruna çykmak üçin peýda bolduk. .

Mugt stýu gyzgyn höwürtgesi (1)
Mugt stýu gyzgyn höwürtgesi (2)
Mugt stýu gyzgyn höwürtgesi (3)
Mugt stýu gyzgyn höwürtgesi (4)
Mugt stýu gyzgyn höwürtgesi (5)
Mugt stýu gyzgyn höwürtgesi (6)
Mugt Stew Hot Hest xiangqing7

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.