Düşündiriş

Langfei likýor

 

Taslama:Langfei likýor

Müşderi:Langfei

Hyzmat:Marka we dizaýn

Kategoriýa:Likýor

 

Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen adamlar durmuş derejesine has ýokary talaplary talap edýärler.Has gowy maddy we ruhy sarp etmek arkaly has gowy durmuşa bolan isleglerini durmuşa geçirmäge umyt edýärler.

Langfei, hiliň nyşany hökmünde has gowy önümiň hili arkaly sarp edijilere has gowy tagam we ruhy lezzet bermegi umyt edýär.

 

Hongfu

BXL Creative BA studiýasynyň dizaýneri, gündogar estetikasy bilen Helan dagynyň tebigy ekologiýasyny beýan etdi we Dagy düşündirdi.uklaýan Budda, üzümçilikler we hytaý medeniýetinde estetika bilen oňat bulutlar.Suratda şetdaly, batga we batyrlyk ruhuny alamatlandyrýan Helan dagynda gök goýun ýaly şowlulygy we şowlulygy aňladýan elementler bar.Şerap gaplaýyş dizaýnynyň täze wizual görnüşini döredýär.

 

Sag boluň

Jadygöýler hemişe gowy habar getirýän bagtly guşuň bir görnüşi diýilýär .Bu sözler Hytaýda iki müň ýyldan gowrak wagt bäri meşhur.

Bagt üçin dileg etmek üçin jadygöýleri boýamak däbi hem agdyklyk edýär we reňklemegiň dürli usullary bar.Iň köp ýaýran biri, "Bagtly gaşlar" diýlip atlandyrylýan erik şahalarynda jadygöýleriň suraty.BA studiýasynyň dizaýnerleri, jadygöýler we güller ýaly baýramçylyk we şowlulygy aňladýan elementleri birleşdirip, goýy gök reňk bilen owadan, gönümel, ýöne ajaýyp surat döredýär.

 

Minýao Gury ak şerap

Bu işiň dizaýn işinde BA studiýa dizaýnerleri gündogar estetiki dizaýn usullaryny ulanyp, Helan dagynyň tebigy ekologiýasyny beýan edip, balyklaryň ummanda bökýän we asmanda guşlaryň uçýan giň dünýäsiniň sahnasyny göz öňüne getirip, gündogar estetiki dizaýn usullaryny ulandylar. Helan dagynda dagdaky tans elfleri ýalydy.Bulutlara böküp, bulaşyk deňze ylgadylar, daglary we deňzi kesip geçdiler, daglary yzarlap jülgelere çykdylar we daglarda we derýalarda gezelenç etdiler.

 

Minyao Gury gyzyl çakyr

Iň owadan häsiýet we asylly duýgy suw ýaly, sözsiz, dünýä bilen jedel etmän, hemme zady iýmitlendirýän we peýdaly bolmaly.BA studiýasynyň dizaýneri abstrakt suw nagyşlaryny aňlatmak üçin adaty dizaýn usullaryny ulanýar.Iň uly hoşniýetlilik suw ýaly, iň ýokary ahlak şöhrat we baýlyk üçin göreşmezden hemme zady gurşap aljak suw ýalydyr.

 

Guoyao gury gyzyl çakyr

"Gowy bulutlar" medeni düşünjesi Hytaýda müňlerçe ýyllyk taryhy bar.Abstrakt hoşniýetli bulutlary aňlatmak we Hytaýyň iň wekilçilikli medeni nyşanlaryny arassalamak üçin adaty usullar ulanylýar.

 

Logotip dizaýny

Hytaýyň müňlerçe ýyllyk jade medeniýeti giň we çuň, bu jadeň gymmaty we hormaty, esasanam jade has çuňňur düşünmekde öz beýanyny tapýar.Jade hytaý sungatynyň we ruhunyň fiziki beýanydyr.Logotip hytaý jade görnüşinde bezelip, onuň häsiýetini we ruhuny görkezýär we çakyr kategoriýasynyň täze wizual dil görnüşini görkezýär.

Langfei çakyry (6)
Langfei çakyry (7)
Langfei çakyry (8)
Langfei çakyry (9)
Langfei çakyry (10)
Langfei çakyry (11)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.