Şu gün we ertir durnukly gaplama

IBM-iň gözleglerine görä, durnuklylyk iň ýokary derejä ýetdi.Sarp edijiler jemgyýetçilik sebäplerini has köp kabul edýändikleri sebäpli, gymmatlyklaryna laýyk gelýän önümleri we markalary gözleýärler.Anketde geçirilen 10 sarp edijiniň 6-a golaýy daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin söwda endiklerini üýtgetmäge taýýardyr.Sorag-jogap berlenleriň 10-dan 8-e golaýy olar üçin durnuklylygyň möhümdigini görkezýär.

Örän möhüm / diýseň möhüm diýýänler üçin, 70% -den gowragy durnukly we ekologiýa taýdan jogapkär markalar üçin ortaça 35% baýrak töleýär.

Durnuklylyk tutuş obeer şary üçin möhümdir.BXL Creative halkara müşderilere ekologiýa taýdan amatly gaplama çözgütleri bilen üpjün etmek we global durnuklylyk sebäbine goşant goşmak jogapkärçiligini öz üstüne alýar.

环保 内 包 1 副本
EKO-DOST

 

PLA: Senagat kompostlarynda 100% biodegrirlenip bilner

Biz hödürleýärisbiodegrirlenip bilnerdolandyrmak we iň ýokary dürlüligi hödürlemek aňsat.

 

 

PCR: gaýtadan işlenen plastmassa materialy, bir gezeklik plastmassany azaltmak

 

环保 内 包 3
内 包 环保
9

EKO-DOST

 

 

 

Döredijilik eko paket çözgüdi bilen birleşdirilende.BXL Creative, Huanghelou-nyň paket dizaýny bilen Mobius bäsleşiginde iň gowy şou baýragyny aldy.

Bu paket döredilende, BXL dinamiki guty gurluşyny gurmak üçin eko kagyz we kagyzdan peýdalanýar we Huanghelou-nyň binanyň keşbine öýkünmek üçin grafiki dizaýn bilen birleşdirýär.Bukja dizaýnynyň hemmesi BXL Creative-yň eko idegini we jemgyýetçilik jogapkärçiligini, şol bir wagtyň özünde sungatyň gözelligini üpjün edýär.

 

 

 

 

Galyndy süýümli gaplama, şeýle hem galyplanan süýüm diýlip atlandyrylýan, eko gaplaýyş çözgüdi bolan süýümli gap ýa-da süýümli gaplar hökmünde ulanylyp bilner, sebäbi gaýtadan işlenen kagyz, karton ýa-da beýleki tebigy süýümler (şeker, bambuk ýaly) dürli süýümli materiallardan ýasalýar. , bugdaý sypaly) we peýdaly ömründen soň gaýtadan ulanylyp bilner.

Global durnuklylygyň barha artýan ähmiýeti, poligonyň gaplanyşyny özüne çekiji çözgüde öwürmäge kömek etdi, sebäbi poligon ýa-da gaýtadan işleýän desgany gaýtadan işlemezden hem biodegrirlenip bilner.

11

Tebigat bilen sazlaşykda ýaşamak

Durnuklylyk (2)

Bu paket dizaýny hem eko ​​düşünjesine esaslanýar.Hytaýyň iň meşhur eko tüwi markasy Wuchang Rice üçin döredildi.

Bütin paket, tüwiniň kublaryny örtmek we markanyň ýabany ýaşaýyş we tebigy gurşaw hakda alada edýändigi barada habary bermek üçin eko kagyzy ulanýar.Daşky paket sumkasy pagta bilen ýasalan we bento halta hökmünde gaýtadan ulanylýan eko aladasyna esaslanýar.

EGER

Döredijilik eko paket çözgüdi bilen birleşdirilende paketiň nämäni üpjün edýändigini görkezmek üçin başga bir ajaýyp mysal.

BXL Diňe daşky gutudan içki tarelka çenli doly eko kagyz materiallaryny ulanyp, bu paket dizaýnyny döredýär.Gatnaşyk, gasynlanan kagyzdan ýasalan gatlaklar bilen gaplanýar, islendik daşaýyş wagtynda çakyr çüýşesini doly goraýar.

Daşarky guty bolsa, ýabany haýwanlaryň ýitip barýandyklaryny jemgyýete habar bermek üçin “appitip barýan Tibet garynjasy” bilen çap edilýär.Häzir hereket etmeli we tebigata peýdaly zatlary etmeli.

Habaryňyzy bize iberiň:

.Akyn
bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.