Language
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/banner_11_16.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/banner22.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/asdasd.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/banner31.jpg
//cdn.globalso.com/szbxlpackaging/bananer.png

önümçilik

ÖNÜMLER MÜMKINÇILIGI

ÖNÜMLER MÜMKINÇILIGI

Dürli önüm kategoriýalary: elde ýasalan sowgat gutulary, makiýaup palitralary, sumkalar, silindrler, gaplar, poliester / torbalar, plastik gutular / çüýşeler, aýna çüýşeler / bankalar.Custöriteleşdirilen gaplama hakda.
Koprak oka
Önümçilik taslamalary

Önümçilik taslamalary

“BXL Creative” kosmetiki gaplama dizaýnyna we önümçiligine, ýasama garşy, 3D UV, 3D nagyş, optiki örtük nagşy we termohrom reňkler we ş.m. ýaly täze materiallary, täze gurluşlary we täze tehnologiýalary ulanýar. .
Koprak oka

dizaýn

Taslama taslamalary

Taslama taslamalary

Teklip hyzmaty başlangyç, ikinji we üçünji gaplama dizaýnyny öz içine alýar, çüýşäniň şekilli dizaýny, guty gurluşynyň dizaýny, grafiki dizaýn, broşýura dizaýny, displeý dizaýny we beýleki gaplama hyzmatyny öz içine alýar.
Koprak oka
Hormatlar we baýraklar

Hormatlar we baýraklar

Şu wagta çenli BXL-iň 9 dizaýner topary RedDot, PENTAWARDS, Mobius baýraklary, WorldStar Packaging Awards, iF Awards, A'Design Awards, IAI Award we CTYPEAWARDS ýaly 103 halkara dizaýn baýragyna eýe boldy.
Koprak oka

hakda

biz hakda

düşünjeden ahyryna çenli

BXL Creative, Hytaýda öňdebaryjy gaplama dizaýn we önümçilik kompaniýalarynyň biridir, müşderilere marka bahasyny kesgitlemäge kömek edýär, halkara müşderilere ýöriteleşdirilen gaplama çözgütleri bilen üpjün edýär.

Koprak oka

Habarlar

iň soňky habarlar

 • Sahna göni 丨 Baý Şinglong Çengdu şeker we çakyr ýarmarkasyny ýakdy we her dürli döredijilik ösmegini dowam etdirdi
  Sahna göni 丨 Baý Şinglong Çengdu şeker we çakyr ýarmarkasyny we her dürli krem ​​...
  Apr-12-2023
  7-nji aprelde Çengduda köp garaşylýan 108-nji milli şeker we çakyr ýarmarkasy myhmanhanasy sergisi uly açyldy ...
  has köp
 • 2023 (6-njy) Hytaý kosmetika tendensiýalary konferensiýasy we arassa gözellik konferensiýasy
  2023 (6-njy) Hytaý kosmetika tendensiýalary konferensiýasy we arassa gözellik konferensiýasy
  28-2023-nji fewral
  Hytaý kosmetikasynyň ýatdan çykarylmagynyň geljegini öwrenýän BXL-den aýratyn görnüşler we pikirler ...
  has köp
 • BXL Creative Packaging IPO we BSG-de görkezilen!
  BXL Creative Packaging IPO we BSG-de görkezilen!
  28-2023-nji fewral
  2022-nji ýylyň 14-nji dekabrynda BXL döredijilik gaplamasy (Bir Stocka kody: 833075) üstünlikli IPO we sanawda ...
  has köp
 • 2022 BXL döredijilik Hytaýyň iýmit we içgiler ýarmarkasyna gatnaşdy.
  2022 BXL döredijilik Hytaýyň iýmit we içgiler ýarmarkasyna gatnaşdy.
  Noýabr-17-2022
  2022-nji ýylda Hytaýyň Azyk we içgiler ýarmarkasynda BXL-iň mowzugy “Täze syýahat we täze mümkinçilik ...
  has köp
 • BXL gaplaýyş zawody
  BXL gaplaýyş zawody
  Oktýabr-19-2022
  BXL merkezi Şençzhenen şäherinde, HK-nyň gapdalynda, 5 golçur kärhanasy bar.3 zawod we 700-den gowrak işgär bilen.Th ...
  has köp
 • Hytaý söýgüliler güni şaý-sepler sowgat gutusy dizaýny
  Hytaý söýgüliler güni şaý-sepler sowgat gutusy dizaýny
  Awgust-09-2022
  “Qixio” festiwaly (hytaýça: 七夕), “Qiqiao” festiwaly (hytaýça: 乞巧) diýlip hem tanalýar, Hytaý festiwalynyň dabarasydyr ...
  has köp
 • BXL döredijilik baýragy 2022
  BXL döredijilik baýragy 2022
  Apr-14-2022
  Miwe uzyn çaýy Gaplamak, miweli uzyn çaýyň esasynda we gi tarapyndan ...
  has köp
 • Lady M Mooncake gutusy
  Lady M Mooncake gutusy
  Mart-17-2022
  “Lady M Mooncake” gutusy üçin 2019-njy ýyldaky gaplama dizaýny, gündogar medeni şekillerini ...
  has köp
 • L'Oreal Gyrma garşy Essence PR sowgat bukjasy
  L'Oreal Gyrma garşy Essence PR sowgat bukjasy
  Mart-10-2022
  Kynçylyk: Bu sowgat bukjasyny döretmegiň maksady: L'Oreal bu PR toplumy KOL-lary geň galdyrar, olary herekete getirer diýip umyt edýär ...
  has köp
 • Gazlandyrylan gaplama dizaýny we markasy
  Gazlandyrylan gaplama dizaýny we markasy
  Mart-08-2022
  BXL Creative tarapyndan döredilen bu soda, logotipden gaplama dizaýnyna, marka şekiline çenli gyzykly.Soňky ýyllarda sod ...
  has köp
 • “Dragon Boat” baýramçylygy
  “Dragon Boat” baýramçylygy
  -20anwar-10-2022
  “Dragon Boat Festiwal” (端午节), elli ýylda bolup geçýän adaty Hytaý baýramçylygy ...
  has köp
 • Şaý-sepleriň gaplanyş dizaýny
  Şaý-sepleriň gaplanyş dizaýny
  12-2021-nji dekabry
  Dizaýn açar sözler: söýgi, gyzykly we moda ...
  has köp
 • L'Oreal's Age Perfect Deluxe Derini bejermek PR toplumy
  L'Oreal's Age Perfect Deluxe Derini bejermek PR toplumy
  05-2021-nji dekabry
  Tehnologiýa duýgusyndan doly: trufflesiň gurluşy we kesilen ...
  has köp
 • Orta güýz festiwaly üçin “Pr Kits”
  Orta güýz festiwaly üçin “Pr Kits”
  Noýabr-30-2021
  Sowgat gutusynda aý tortlary we derini bejermek toplumlary bar, guty güýzüň ortalarynda aýlanýar, laboratoriýa ...
  has köp
 • 2021 BXL döredijilik Hytaýyň iýmit we içgiler ýarmarkasyna gatnaşdy
  2021 BXL döredijilik Hytaýyň iýmit we içgiler ýarmarkasyna gatnaşdy
  Noýabr-18-2021
  Bu Hytaýyň iýmit we içgiler ýarmarkasynda BXL-iň mowzugy "Creati bilen önüm hekaýalaryny gürrüň bermek ..."
  has köp
 • Gaplamak dizaýn strategiýalary
  Gaplamak dizaýn strategiýalary
  Noýabr-14-2021
  1 、 Gaplaýyş dizaýny marka strategiýasy bilen gaty meňzeş bolmaly.Haryt gaplamasy ...
  has köp
 • Sowgat gaplaýyş dizaýnyny nädip has özüne çekiji etmeli?
  Sowgat gaplaýyş dizaýnyny nädip has özüne çekiji etmeli?
  Noýabr-10-2021
  Gaplaýyş dizaýn pudagynyň üznüksiz täzeligi we ösüşi bilen, önüm sowgat gutusy pakagi görnüşi ...
  has köp
 • Näme üçin sowgat gutusyny özleşdirmek müşderiler tarapyndan gowy görülýär?
  Näme üçin sowgat gutusyny özleşdirmek müşderiler tarapyndan gowy görülýär?
  Noýabr-05-2021
  Müşderileriň köpüsi önüm satyn alanda, ilkinji görýän zady önüm däl-de, daşky gaplama;sowgadyňyz bolsa ...
  has köp
 • Gaplamak dizaýnynyň esasy nokatlary
  Gaplamak dizaýnynyň esasy nokatlary
  31-2021-nji oktýabr
  Gaplamak dizaýny ýönekeý bolup görünmegi mümkin, ýöne beýle däl.Tejribeli gaplama dizaýneri dizaýn işini ýerine ýetireninde, o ...
  has köp
 • BXL Creative Pentawards 2021-de iýmit kategoriýasynda altyn baýragyny aldy
  BXL Creative Pentawards 2021-de iýmit kategoriýasynda altyn baýragyny aldy
  31-2021-nji oktýabr
  Önüm gaplamasyna bagyşlanan dünýäde ilkinji we ýeke-täk dizaýn baýragy bolan Pentawards ...
  has köp
 • Gaplamak dizaýny näme?
  Gaplamak dizaýny näme?
  Sentýabr-09-2021
  Ykdysadyýetiň ösmegi bilen adamlaryň durmuşa bolan talaplary kem-kemden ýokarlanýar ...
  has köp
 • BXL Creative 26-njy Hytaý gözellik sergisine gatnaşdy
  BXL Creative 26-njy Hytaý gözellik sergisine gatnaşdy
  Iýul-12-2021
  2021-nji ýylyň 14-nji maýynda Hytaý gözellik sergisi Şanhda üç günlük sergini resmi taýdan açdy ...
  has köp
 • BXL döredijilik 40 WorldStar baýraklaryny aldy.
  BXL döredijilik 40 WorldStar baýraklaryny aldy.
  Maý-27-2021
  WorldStar bäsleşigi, Bütindünýä gaplaýyş guramasynyň (W ...
  has köp
 • BXL Creative “Hytaý patent baýragy” we “Hytaý ajaýyp gaplama senagaty baýragy” aldy.
  BXL Creative “Hytaý patent baýragy” we “Hytaý ajaýyp gaplama senagaty ...
  Fewral-01-2021
  2020-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Hytaý gaplaýyş federasiýasynyň 40 ýyllyk konferensiýasy, 2020-nji ýylda Kiongda gaplaýyş senagaty sammiti ...
  has köp
 • BXL döredijilik dört A'Design baýraklaryny aldy
  BXL döredijilik dört A'Design baýraklaryny aldy
  25-2020-nji dekabry
  A'Design baýragy dünýäde ýyllyk halkara dizaýn bäsleşigi.Bu int ...
  has köp
 • BXL döredijilik üç iF dizaýn baýraklaryny aldy
  BXL döredijilik üç iF dizaýn baýraklaryny aldy
  24-2020-nji dekabry
  Üç gün dowam eden çekeleşikden, 56 co-dan 7,298 ýazgy üçin synag we baha ...
  has köp
 • BXL döredijilik üç sany Pentawards halkara döredijilik baýraklaryny aldy
  BXL döredijilik üç sany Pentawards halkara döredijilik baýraklaryny aldy
  28-2020-nji oktýabr
  2020-nji ýylyň 22-24-nji sentýabry aralygynda "Pentawards festiwalynda" esasy çykyşlar edildi ....
  has köp
 • BXL döredijilik gaplamasy Guizhou zawody resmi taýdan gol çekildi!
  BXL döredijilik gaplamasy Guizhou zawody resmi taýdan gol çekildi!
  28-2020-nji oktýabr
  Kompaniýanyň 21 ýyllygyna gabat gelýän bu ýyl BXL Creative tarapyndan çagyryldy ...
  has köp
 • Bu Mobius mahabat baýraklary bäsleşiginde BXL Creative 4 Packaging Design Awards ýeňiji boldy
  Bu Mobius mahabat baýraklary bäsleşiginde BXL Creative 4 Packaging Design Awards ýeňiji boldy
  Awgust-20-2020
  BXL Creative 2018 Mobius-da gaplama dizaýny üçin "Iň oňat eser baýragy" we üç sany "altyn" baýragyny aldy ...
  has köp
 • Covid-19, BXL Creative bilen hereket edýär!
  Covid-19, BXL Creative bilen hereket edýär!
  Fewral-10-2020
  Bu ýylky bahar baýramy geçmişden tapawutlanýar.Täze duýdansyz ýüze çykmagy bilen ...
  has köp

Häzir biziň bilen habarlaşyň

Biz hödürleýärisCMarkaňyza we durnuklylyk talaplaryna laýyk gelýän önümiň gaplama zerurlyklaryna laýyklaşdyrylan çözgütler.

Gaplaýyş hünärmenlerimiziň biri bilen mugt maslahatlaşmagy haýyş ediň.Siz elmydama hoş geldiňiz we iň gowy hyzmatdaşlygymyzy kepillendirýäris.

Häzir sora

Habaryňyzy bize iberiň:

.Akyn
bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.