BXL Creative Pentawards 2021-de iýmit kategoriýasynda altyn baýragyny aldy

Önüm gaplamasyna bagyşlanan dünýäde ilkinji we ýeke-täk dizaýn baýragy bolan Pentawards 2007-nji ýylda başlandy we dünýäde öňdebaryjy we iň abraýly gaplama dizaýn bäsleşigi.

30-njy sentýabr agşam, 2021-nji ýyldaky Pentawards halkara gaplama dizaýn bäsleşiginiň ýeňijileri resmi taýdan yglan edildi we baýrak gowşurylyş dabarasy göni ýaýlymda geçirildi.

Şu ýyldan başlap, Pentawards bäş yklymyň 64 ýurdundan 20,000-den gowrak ýazgy aldy.Pentawards halkara eminleri tarapyndan berk gözden geçirilenden soň, BXL Creative-iň ýazgysy ýeňiji hökmünde saýlandy.

BXL Creative-yň ýazgysy Iýmit kategoriýasynda 2021 Pentawards altyn baýragyny aldy

"Näme iýmeli"

Leopard, gaplaň we ýolbars tebigatda gaty gazaply haýwanlar we iýmitleri goramak ýagdaýynda haýwanlaryň aňlatmasy hasam gazaply bolar.

Dizaýnerler bu üç haýwany önümiň esasy şekilleri hökmünde ulandylar we gazaply sözler gülkünç, gülkünç we gyzykly usullar bilen täzeden iýmitlenip, iýmitleri goraýan haýwanlaryň sözlerini guty açmak usuly bilen birleşdirdi.

täze
habarlar

Iýmit almak üçin guty aýlananda, gaplaňyň ýuwutmak howpy bilen gaplaňyň agzyndan iýmit alýan ýalydyr.

Bu gyzykly düşünje bilen tutuş önüm gaty ýakymly we gülkünç bolýar, önümiň ähli tejribesini örän interaktiw we sarp edijileriň satyn almagyna itergi berýär.

täzelikler sahypasy

Pentawardda, üýtgemäge çalyşýan we dizaýnlary wagt synagyndan geçýän adamlary tanaýarys.Bu gezek “BXL Creative” diňe bir önüm gaplama dizaýnynyň ykrar edilmegi bilen çäklenmän, “BXL Creative” -iň hemmetaraplaýyn kuwwatynyň tassyklanmagy bilen “pentawards” gaplama dizaýn baýragyny ýene bir gezek aldy.

täze sahypa

BXL Creative şu wagta çenli jemi 104 halkara dizaýn baýragyny aldy.Elmydama ýol görkeziji ideýa we dizaýn düşünjesi ýaly özboluşlylygy talap edýäris, her bir üstünligi yzygiderli täzeläp, özümizi güýç bilen subut edýäris.

täze sahypa1

Geljekde BXL Creative täzelenmegi dowam etdirer, gymmaty we bazary bilen has köp önüm döreder we müşderilerimiz üçin has köp gymmatlyk döreder!Biz ynanýarys!"Halkara stili bolan hytaý elementlerini" öz içine alýan BXL Creative-iň giň döredijilik deňzinde has owadan we satuw eserlerini öwrenmäge we döretmäge dowam etjekdigine ynanýarys.


Iş wagty: 31-2021-nji oktýabr

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.