Gaplamak dizaýnynyň esasy nokatlary

Gaplamak dizaýny ýönekeý bolup görünmegi mümkin, ýöne beýle däl.Tejribeli gaplama dizaýneri dizaýn işini ýerine ýetireninde, diňe bir wizual ussatlygy ýa-da gurluş täzeligini däl-de, eýsem bu işe gatnaşýan önüm marketing meýilnamasyna hemmetaraplaýyn düşünýändigini ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutýar.Gaplaýyş dizaýnynda önümiň düýpli seljermesi, ýerleşişi, marketing strategiýasy we beýleki öňünden meýilleşdiriş ýok bolsa, bu doly we kämillik dizaýn işi däl.Içerki gözleg, önüm seljermesi, marketing düşünjelerine we beýleki proseslere ýerleşmek arkaly täze önümiň döremegi, jikme-jiklikleri gaty çylşyrymly, ýöne bu amallar we gaplama dizaýn ugruny düzmek biri-biri bilen aýrylmaz, iş meýilnamasynda dizaýnerler, telekeçiler beýle maglumat bermese, dizaýnerler seljermä düşünmek üçin başlangyç görkezmeli.

Gaplamak işiniň bir böleginiň gowy ýa-da erbet tarapy diňe bir estetikanyň ussatlygy bolman, eýsem gaplaýyş materiallarynyň wizual öndürijiligi we ulanylyşy hem möhümdir.

news

 

▪ Wizual öndürijilik

Resmi taýdan wizual meýilnamalaşdyryşda gaplamadaky elementler marka, ady, tagamy, kuwwat belligi …… we ş.m. Käbir zatlaryň ýerine ýetirmeli logikasy bar we dizaýneriň wagşy pikirleri, düşündiriş bermedik telekeçiler tarapyndan beýan edilip bilinmez. öňünden, dizaýner dowam etmegiň logiki aýyrma usulyna esaslanmalydyr.

Markanyň keşbini saklaň: käbir dizaýn elementleri markanyň döredilen baýlygydyr we dizaýnerler olary islege görä üýtgedip ýa-da taşlap bilmeýärler.

Ady:Sarp edijiler bir göz bilen düşünip biler ýaly önümiň adyny aýratyn belläp bolar.

Wariant ady (tagam, element ……): Reňk dolandyryş düşünjesine meňzeş, meýilnamalaşdyryş ýörelgesi hökmünde döredilen täsirini ulanýar.Mysal üçin, gyrmyzy üzümiň tagamyny, gyzyl reňkli gülki tagamyny aňladýar, dizaýnerler sarp edijileriň düşünjesini bulaşdyrmak üçin bu kesgitlenen düzgüni hiç wagt bozmazlar.

Reňk:Önüm atributlary bilen baglanyşykly.Mysal üçin, şire gaplamasynda esasan güýçli, açyk reňkler ulanylýar;çaga önümleri esasan gülgüne reňk …… we beýleki reňk shemalaryny ulanýarlar.

Takyk öndürijilik talaplary: haryt gaplamasy rasional (Funksional) ýa-da emosional (Emosional) görnüşde aňladylyp bilner.Mysal üçin, derman önümleri ýa-da ýokary bahaly harytlar, önümleriň işini we hilini görkezmek üçin rasional özüne çekijini ulanýarlar;duýgudaşlyk, esasan, içgiler ýa-da iýmitler we beýleki harytlar ýaly arzan bahaly, pes wepaly harytlar üçin ulanylýar.

Ekranyň täsiri:Dükan markalaryň biri-biri bilen bäsleşmegi üçin söweş meýdanydyr we tekjelerde nädip tapawutlanmalydygy hem esasy dizaýn meselesidir.

Bir eskiz Bir nokat: Paketdäki her bir dizaýn elementi uly we düşnükli bolsa, wizual görkeziş bulaşyk bolar, gatlaklar bolmaz we ünsi jemlemez.Şonuň üçin dizaýnerler önümiň özüne çekijiliginiň “fokusyny” hakykatdanam aňlatmak üçin wizual fokus nokadyna düşünmeli.

new

 

Gaplaýyş materiallaryny ulanmak

Dizaýnerler isleýşi ýaly döredijilikli bolup bilerler, ýöne işlerini resmi taýdan görkezmezden ozal durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini birin-birin süzmeli.Dürli önüm atributlarynyň gaplama materiallary üçin dürli talaplary bar.Şonuň üçin gaplaýyş materiallaryny saýlamak dizaýn göz öňünde tutulýar.

Material:Önümiň durnukly hiline ýetmek üçin material saýlamak hem möhümdir.Mundan başga-da, daşalýan mahaly önümiň bitewiligini üpjün etmek üçin gaplama materiallaryny saýlamaly.Mysal üçin, ýumurtga gaplanylanda, ýassyga we goraga zerurlyk gaplama dizaýn funksiýasynyň ilkinji möhüm elementidir.

Ölçegi we kuwwaty gaplama materialynyň ululyk çägine we agram çägine degişlidir.

Specialörite gurluşlary döretmek: Gaplaýyş materiallary pudagyny has çylşyrymly etmek üçin köp daşary ýurt kompaniýalary täze gaplama materiallaryny ýa-da täze gurluşlary ösdürmek üçin tagalla etdiler.Mysal üçin, Tetra Pak “Tetra Pak Diamond” gurluş gaplamasyny döretdi, bu sarp edijileri haýran galdyrdy we bazarda uly seslenme döretdi.

 


Iş wagty: 31-2021-nji oktýabr

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şatdyrys.