Näme üçin sowgat gutusyny özleşdirmek müşderiler tarapyndan gowy görülýär?

Müşderileriň köpüsi önüm satyn alanda, ilkinji görýän zady önüm däl-de, daşky gaplama;sowgat gutyňyz göze ilmeýän we adaty görünýän bolsa, äsgermezlik etmek ähtimallygy ýokary, şonuň üçin adamlar oňa göz aýlarlar.Müşderileriň halaýan zady näme, bilelikde bileliň.

1. Reňk paýlanyşy we barlyşygy: gaplamagy meýilleşdirmek, haýsy reňkleriň paýlanyş üçin laýykdygyny düşünmelidir, önümiň aýratynlyklary we şol bir reňk paýlanyşy has oňat, birmeňzeş diagramma goýmaň, düşünişmezlik bolmaz.

2.Elementleriň dogry ulanylyşy: suraty ýokary derejeli we owadan etmek üçin sowgat gutusyny gaplamakda käbir elementler köplenç ulanylýar.Elementler dogry ulanylsa, diňe surata bal goşup bilmän, önümiň stilini hem görkezip biler.

3.Açyk tekst: tekst gaplamanyň aýrylmaz bölegidir, maglumatlaryň köpüsi köpçülige gönüden-göni iberilip bilner, doly zady aňlatmak üçin tekst bir göz bilen düşnükli we düşnükli bolmaly. .

4. Dokma materialy: bu guty elinde saklananda, çig mal başlangyç bölegi bolup durýar, oňat dokumasy bolan gaplama materialy gaty meşhur bolmaly, ähli önüm gymmatly.

5. Gowy tejribe: sowgat gutusyndaky önümleriň köpüsi, birinji ädimden: gutyny açyň, ajaýyp tejribäniň başlangyjy, açykdan başlap, gaty tertipli, açmak bilesigelijiligi bilen, içinde owadan elbetde daşky görnüşi hem gowy.

Dürli sowgat gutularynyň dürli estetikasy bar, dürli şahsyýetler sowgat gutusynyň üýtgeşik bolşy ýaly sowgat gutularynyň dürli görnüşlerini, dürli görüşlerini saýlarlar.Sowgat gutusy stilinde müşderileriň isleglerini nädip kanagatlandyryp bolar.


Iş wagty: Noýabr-05-2021

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.