BXL döredijilik gaplamasy Guizhou zawody resmi taýdan gol çekildi!

Kompaniýanyň 21 ýyllygyna gabat gelýän şu ýyl, BXL Creative Guizhou welaýat häkimligi tarapyndan Guizhou şäherinde ykdysady ösüşi ösdürmek üçin zawod gurmaga çagyryldy.Sanalan minnetdar kompaniýa hökmünde jemgyýete goşant goşmak biziň jogapkärçiligimizdir.Mundan başga-da, Hytaýyň günorta-günbatar sebitinde işini giňeltmek üçin bu kompaniýa üçin möhüm strategiki meýilnama bolar.

 

habar img1

BXL Creative derňew we sahypa saýlamak üçin Guizhou welaýatyna gitdi.

2020-nji ýylyň maý aýyndan sentýabr aýyna çenli kompaniýanyň başlygy Zhao Guoyi Guizhou şäheriniň köp ýerinde meýdan gözlegleri we derňewleri geçirmek üçin bir topara ýolbaşçylyk etdi.Kompaniýanyň ýolbaşçylary tarapyndan düýpli seljerilenden soň, BXL Günorta-Günbatar desgasy Guizhou welaýatynyň Bijie şäheriniň Jinsha etrabynyň Ykdysady ösüş zolagynda ýerleşdirildi.

habar img2

BXL döredijilik merkezinde baryp görüň we alyş-çalyş ediň.

BXL Creative-iň HQ Şençzhenen şäherinde geçirilen alyş-çalyş ýygnagynda iki tarap öz artykmaçlyklaryny, çeşmelerini we çuňňur hyzmatdaşlygy özara bähbit gazanmak we ýeňiş gazanmak üçin birleşdirmek barada ylalaşyk gazandy.

habar img6

Taslama gol çekmek dabarasy

Jinsha etrap partiýasy komitetiniň sekretarynyň orunbasary we etrap häkiminiň başlygy Li Tao (sagda) we Şençzhenen BXL döredijilik gaplaýyş kärhanasynyň başlygy Zhao Guoyi uzakda (çepde) iki tarapyň adyndan "Guizhou BXL döredijilik gaplaýyş önümçilik bazasy taslamasy maýa goýum hyzmatdaşlygy şertnamasyna" gol çekdi. .


Iş wagty: 28-2020-nji oktýabr

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.