BXL döredijilik üç sany Pentawards halkara döredijilik baýraklaryny aldy

2020-nji ýylyň 22-24-nji sentýabry aralygynda "Pentawards festiwalynda" esasy çykyşlar edildi.Meşhur grafika dizaýneri Stefan Sagmeister we Amazon USA-nyň marka we gaplama dizaýn müdiri Daniele Monti hem şolaryň arasynda.

Dizaýn barada iň soňky düşünjeleri paýlaşdylar we häzirki wagtda gaplaýyş pudagyna täsir edýän dürli mowzuklary ara alyp maslahatlaşdylar, şol sanda näme üçin Gözellik meselesi;Markalary we gaplamalary güýçlendirmek üçin medeni manylara düşünmek;"Adaty" dizaýnyň içgysgynçlygy we ş.m.

habarlar 2 img1

Bu dizaýnerler üçin wizual toý, bu ýerde sungat çäksiz birleşýär.Global gaplama dizaýn pudagynda Oskar baýragy hökmünde ýeňiji bolan eserler, şübhesiz, global önüm gaplaýyş tendensiýalaryna öwrüler.

Platinanyň ýeňijileri üçin baýragy gowşurmak üçin BXL Creative-yň baş direktory jenap Zhao Guoxiang çagyryldy!

企业 微 信 截图 _16043053181980

Pentawards dizaýn bäsleşigi

“BXL Creative” -yň jemi üç eseri baş baýraklara eýe boldy.

Lady M Mooncake sowgat gutusy

Marka:Lady M Mooncake sowgat gutusy

Dizaýn:BXL döredijilikli, hanym M.

Müşderi:Lady M ýokançlyklary

Gaplamanyň silindri tegelek birleşmegiň, agzybirligiň we bilelikde ýygnanmagyň görnüşini görkezýär.“Mooncakes” -iň sekiz bölegi (sekizisi gündogar medeniýetlerinde örän şowly san) we on bäş arça 15-nji awgustda Orta güýz festiwalynyň senesini görkezýär.Gaplamanyň şa-gök äheňleri, müşderilere öýlerinde asmanyň beýikligini başdan geçirmäge mümkinçilik bermek üçin, açyk güýz gijeki asmanyň reňklerinden ylham alýar.Zoetropy aýlaýarka, altyn folga ýyldyzlar ýagtylygyň şöhlelenmesini ele alýarka ýalpyldap başlaýar.Aý fazalarynyň çalt hereket etmegi, hytaý maşgalalary üçin sazlaşykly birleşmeleriň pursatyny görkezýär.Hytaý halk döredijiliginde Aýyň şu gün, maşgala birleşýän güni üçin iň ýagty tegelek diýilýär.

habarlar 2 img3
habarlar 2 img4
habarlar 2 img7

Baýram

Adatça, tüwi gaplamasy sarp edilenden soň taşlanýar, bu bolsa galyndylara sebäp bolar.Ekologiýa taýdan arassa gaplama tendensiýasyny ýada salmak üçin BXL Creative-iň dizaýneri tüwi gaplamasyny gaýtadan ulanmaga berdi.

habarlar 2 img8
habarlar 2 img9
habarlar 2 img10

Ak we ak

Önümiň funksiýasyny, bezegini we dizaýn düşünjesini ussatlyk bilen birleşdirýär.Retro we möhüm bezegi bar.Şeýle hem bezeg hökmünde ulanylyp bilner we daşky gurşawy goramak üçin gaýtadan ulanylyp bilner.

habarlar 2 img12
habarlar 2 img14

Hytaýyň "dizaýn paýtagty" Şençzhenen şäherinde doglan BXL Creative hemişe döredijilik we innowasiýa kompaniýanyň ösüşiniň çeşmesi diýen ýörelgä eýerýär.


Iş wagty: 28-2020-nji oktýabr

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.