BXL döredijilik üç iF dizaýn baýraklaryny aldy

Üç ýurt dowam eden çekeleşikden, 56 ýurtdan 7 298 ýazgy üçin synag we baha bermekden soň, 20 ýurtdan 78 dizaýn hünärmeni 2020 iF Dizaýn baýragynyň soňky ýeňijilerini saýlady.

täzelikler2pic1

BXL Creative-yň 3 döredijilik işi bar, iF Dizaýn baýragyna eýe boldy: 7000-den gowrak ýazgydan tapawutlanýan we IF Dizaýn baýragyna mynasyp bolan “Tianyoude Highland Arpa içgisi, Hususy Kolleksiýa Manor Çaýy, Bançeng Şaoguo likýor-Mingýue Kolleksiýasy”.

täzelikler2
news2pic3

IF Design Award 1953-nji ýylda esaslandyryldy we her ýyl Germaniýanyň iň gadymy senagat dizaýn instituty bolan Gannower senagat dizaýn forumy tarapyndan geçirilýär.Bu ýyl ýeňijileriň hemmesi 2020-nji ýylyň 4-nji maýynda agşam Berlinde bilelikde öwüler we dabaralanar.

news2pic4

Ajaýyp iF dizaýn gijesi, dünýäniň iň uly waka tapgyry bolan Fridrihştadt-Palasda ilkinji gezek geçiriler.Şol bir wagtyň özünde, ýeňiji eserler 2020-nji ýylyň 2-10-njy maýynda Berlindäki Moskau kafesinde görkeziler. Sergi dizaýn söýüjileriniň köpüsi üçin açyk bolar.

täzelikler2

Tianyoude daglyk arpa içgisi, Çinghai-Tibet platosynyň asyl ekologiki gurşawyndan gelýär.Hapalanmaz gurşaw Tianyoude arassalyk düşünjesini berýär.Paket Hindistanyň ýaprak gap-gaçlaryndan ylham aldy we ekologiýa we daşky gurşawy goramak ideýasyny beýan etmek üçin "bir ýaprak" görnüşini ulanýar: ekologiki hapalanmaz çig maldan öndürilen içginiň bir görnüşidigini görkezmek.

news2pic6

Hususy kolleksiýa çaýy çaý içmegi we çaý ýygnamagy halaýan maksatly adamlar üçin döredilen çaý gaplamasydyr.Gaplaýyş dizaýnynyň umumy döredijilik düşünjesi "ýygnan çaý" ideýasynyň töwereginde ösdürilýär.Gowy çaý demlemek üçin wagt gerek.Tutuş surat, çaý ösdürilip ýetişdirilýän çuň tokaý manorynyň gowy gurşawyny görkezýär.Şol sebäpli çaýyň bu görnüşini diňe ýygnan çaýyň esasy düşünjesine laýyk gelýän açyk gatlaklar arkaly alyp bolýar.

news2pic7

“Bancheng Shaoguo likýor-Mingyue” ýygyndysy, Wenera döredijilik toparynyň birinji tapgyr dizaýn mowzuk işjeňliginden gelip çykyp, adamlaryň tebigata bolan duýgularyny beýan etmegi we dizaýn güýji bilen tebigatyň gözelligine haýran galmagy umyt edip, altyn öwüşgin belgisi.Wenera döredijilik topary ýagty aýyň arassalygyny, ajaýyp ýyldyzly asmany, daglaryň we derýalaryň ajaýyplygyny, ýeriň çuňlugyny we durmuşyň berkligini döretmek baradaky teklipler hökmünde ulandy.Çuňlugyň gatlaklary arkaly ahyrsoňy bu bäsleşik üçin bu ýazgyny saýladylar.

täzelikler2pic8

Döredijilik dizaýnynyň önümler üçin diýseň möhümdigine elmydama ynanýardyk.

Şu wagta çenli BXL Creative baýraklarynyň sanawy ýene-de täzelendi.66 halkara dizaýn baýragyny aldy.Emma biz ol ýerde durmarys.Baýraklar täze itergi.Baýraklar diňe bir netije däl, täze başlangyç.

BXL Creative elmydama "Hytaýyň 1-nji döredijilik gaplama markasyna we meşhur halkara döredijilik gaplama markasyna öwrülmegi maksat edinýär", hemişe özüni öňe sürýär, döredijilik dizaýny sebäpli önümleriň marketingine ýol açýar we durmuşy gowulaşdyrýar döredijilik dizaýny.


Iş wagty: 24-2020-nji dekabry

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.