BXL döredijilik dört A'Design baýraklaryny aldy

A'Design baýragy dünýäde ýyllyk halkara dizaýn bäsleşigi.Halkara grafika dizaýn birleşikleri federasiýasy, ICOGRADA we Europeanewropa dizaýn birleşigi BEDA tarapyndan ykrar edilen halkara ýaryş.Creativehli döredijilik derslerinde we pudaklarynda dünýäde iň oňat dizaýnlaryň, dizaýn düşünjeleriniň we dizaýna gönükdirilen önümleriň ajaýyp kärlerini görkezmegi maksat edinýär;bäsleşige gatnaşýanlara metbugatyň, neşirýatçylaryň we alyjylaryň ünsüni çekmäge kömek etmek;meşhurlygyny we abraýyny ýokarlandyrmak;ajaýyp dizaýnlary başlamaga höweslendirýär we şeýlelik bilen has gowy geljegi döredýär.

täzelikler3pic1

Bu sanawyň üsti bilen içerki dizaýn, moda dizaýny we senagat dizaýny boýunça haýsy ýurtlaryň dünýäde öňdebaryjydygyny öwrenip bilersiňiz.Şeýle hem, ýurtlardan we sebitlerden dürli dizaýnerler barada has köp maglumat alyp bilersiňiz, soňky işleriniň häzirki zaman dizaýn ösüşine nähili kömek edýändigine düşünip bilersiňiz.

Şol bir wagtyň özünde, A'Design Award taslamalary eserleri bütin dünýäde neşir etmäge mümkinçilik berýär.Guramaçylyk komiteti döredijilik dizaýnerlerine we başlangyç kompaniýalaryna önüm ideýalaryny durmuşa geçirmek üçin maýadarlar bilen duşuşmaga kömek eder.

täzelikler3pic2
täzelikler3pic3

Bxl upupiter toparynyň “Xiaohutuxian Xinyouran” çakyr gutulary

täzelikler3pic4

“Xinyou ylgady” köne marka, marka medeniýeti paýhas, paýhas kitabyň iň gowy wekili, Hytaýda gaty hytaý kitaby bar - bambuk çyzgylary, gadymy kagyz ýok halatynda hytaýlylar bambuk çyzgylaryny ulanýarlar tekst ýaz, paýhas ýaýrat.Içgi gutusyny bambukdan ýasadyk.Bu paýhasyň gönüden-göni beýanydy.Içgi gutusynyň açylmagyny bambuk süýşmesi ýaly düzdük.Içgi gutusynyň açylmagy paýhasdan doly kitap açan ýalydy.

täzelikler3pic5

Sisi Don tarapyndan “Wulianghong” likýor gaplamasy

täzelikler3pic6

Dizaýn, adaty hytaý mebelleri ekrandan ylham alýar.Dizaýnerler hytaý gyzyl (milli reňk), keşde (milli sungat) we peony (milli gül), hytaý ajaýyp gözelligini görkezýän tehnikalaryň utgaşmasy bilen paketiň içine sanjym edýärler.

Bançeng Longyin daglary, ueujun Çeniň ak çakyr çüýşeleri

täzelikler3pic7
täzelikler3pic8

Hytaý landşaftynyň we syýa boýagynyň çeper düşünjesine görä, önüm peýza. Suratlaryndan Hytaýyň Zen jadysy bilen hytaý stilindäki çeperçilik düşünjesine öwrülýär.Tegelek esasy görnüşi hökmünde, mowzugy hökmünde bir-birine gabat gelýän daglar hemme zady öz içine alýar, şeýlelik bilen sazlaşykly we dostlukly medeniýeti, Hytaýyň gündogar medeniýetini görkezýär we Hytaý medeniýetini wagyz edýär we wagyz edýär.

Jing Chaň Çun Wu Yun Likur gaplaýyş gutularyny Bxl upupiter topary tarapyndan goramak

täzelikler3pic9

Dört klassikanyň biri bolan “Water Margin”, ajaýyp çeper urgulary bilen gadymy gahrymanlaryň ömürlik şekillerini görkezýär.Olardan biri, Wu Song gaplaňy öldürdi.Wu Song başdan geçirmäniň öň ýanynda sekiz käse spirt içip, söwdagäriň "üç jam dagdan geçmeýär" propagandasyny bozupdyr

täzelikler3pic10

Şu wagta çenli BXL Creative baýraklarynyň sanawy ýene-de täzelendi.73 halkara dizaýn baýragyny aldy, ýöne bu ýerde durmarys.Täze hormatlar täze itergi.Baýraklar diňe bir netije däl, täze başlangyç.

Bize beren goldawyňyz we goldawyňyz üçin sag bol, A'DESIGN!Elmydama özümize garşy çykarys, döredijilik dizaýny sebäpli önümleri agdyklyk ederis we täzelik sebäpli durmuşy gowulaşdyrarys.


Iş wagty: 25-2020-nji dekabry

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.