Covid-19, BXL Creative bilen hereket edýär!

Bu ýylky bahar baýramy geçmişden tapawutlanýar.Täze koronawirusyň duýdansyz ýaýramagy bilen, ýaragsyz söweş ýuwaşlyk bilen başlandy!

Hemmeler üçin bu aýratyn baýramçylyk.Covid-19 gaharly bolup, her bir adamyň önümçiligine we gündelik durmuşyna täsir edýär.Häzirki wagtda duýduryş jyňňyrdýar, epidemiýa gözegçilik etmegiň iň ýokary derejesi ýokarlandy.Lukmançylyk işgärleri, Halk goşuny we medaragly polisiýa epidemiýany netijeli gözegçilikde saklamak üçin birinji hatarda söweşýärler.

“Covid-19” -a garşy söweşde tutuş Hytaý kynçylyklary ýeňip geçmek we epidemiýa garşy söweşe degişli goşant goşmak üçin ähli tagallalary edýär.

Wuhan birinji hatar, ýöne Şençzhenen hem söweş meýdanydyr!Şu wagta çenli Guangdongda “covid-19” tassyklanan hadysalaryň sany 1000-den, Şençzhenen şäherinde bolsa 300-den geçdi.

Öň hatarda lukmançylyk toparlary üçin medisina enjamlarynyň ýetmezçiligi baradaky habary eşidensoň, her kim epidemiýa garşy göreşmekde öz goşandyny bermek isledi.Bu söweşde san-sajaksyz medisina işgärleri, talyplar, atalar we eneler ikirjiňlenmän öýlerinden çykdylar, epidemiýa garşy göreşiň birinji hatarynda söweşdiler we halkyň ömrüni goradylar.Lukmançylyk esbaplarynyň ýetmezçiligi sebäpli, frontdaky "söweşijiler" üçin berk goldaw bermäge borçly.

Guangdong welaýatynda epidemiýa garşy göreşiň häzirki ýagdaýyna jogap edip, BXL Creative öňüni alyş toparyny döretdi we Şençzhenen Luohu etrap haýyr-sahawat birleşigine 500 000 ýuany nagt berdi.

habarlar 1
täzelikler 2

Covid-19, BXL Creative bilen hereket edýär!Jemgyýetçilik jogapkärçiligimizi işjeň ýerine ýetirmek üçin elimizden gelenini ederis.Geljekde BXL Creative epidemiýa üns bermegini dowam etdirer.Oňa garşy bu söweşde hökman ýeňeris!

Jiayou Wuhan, Hytaý, jiayou bütin dünýä.


Iş wagty: 10-2020-nji fewral

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.