BXL döredijilik baýragy 2022

Miwe uzyn çaý

BXL1

Gaplamak miweli uzyn çaýyň esasynda döredijilikli işlenip düzülendir we mango, üzüm, şetdaly we gök gül ýaly miwe çaýlaryna dürli şahsyýetler bermek bilen, häzirki ýaşlaryň dürli şahsyýetlerini görkezýär.

BXL2 BXL3

Böleklere bölünen kolla art sungatyny aňlatma görnüşinde ulanyp, häzirki zaman ýaşlarynyň bölekleýin wagtyny işinden dynmak we çaý içmegiň ajaýyp tejribesini almak üçin dürli keýplere görä çaýyň dürli tagamlaryna laýyk gelmegi umyt edilýär.

BXL4 BXL5

Döredijilik dizaýnynyň önümler üçin diýseň möhümdigine hemişe ynanýarys.

BXL Creative hemişe "Hytaýyň 1-nji döredijilik gaplama markasy we meşhur halkara döredijilik gaplama markasy bolmak kararyna" ygrarly bolar, yzygiderli öňe geçer, döredijilik dizaýny sebäpli önümleriň marketingine ýol açar we durmuşy gowulaşdyrar. döredijilik dizaýny.


Iş wagty: Aprel-14-2022

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.