Lady M Mooncake gutusy

“Lady M Mooncake” gutusy üçin 2019-njy ýyldaky gaplama dizaýny, zoetroplar atly enjam arkaly gündogar medeni şekillerini janlandyrýar.Müşderiler aýyň üýtgeýän fazalary bilen öňe gidýän bökýän towşanyň yzygiderli hereketini synlamak üçin silindriň göwresini aýlaýarlar.

dfh (5)

Gaplamanyň silindri tegelek birleşmegiň, agzybirligiň we bilelikde ýygnanmagyň görnüşini görkezýär.“Mooncakes” -iň sekiz bölegi (sekizisi gündogar medeniýetlerinde örän şowly san) we on bäş arça 15-nji awgustda Orta güýz festiwalynyň senesini görkezýär.Gaplamanyň şa-gök äheňleri, müşderilere öýlerinde asmanyň beýikligini başdan geçirmäge mümkinçilik bermek üçin, açyk güýz gijeki asmanyň reňklerinden ylham alýar.Zoetropy aýlaýarka, altyn folga ýyldyzlar ýagtylygyň şöhlelenmesini ele alýarka ýalpyldap başlaýar.Aý fazalarynyň çalt hereket etmegi, hytaý maşgalalary üçin sazlaşykly birleşmeleriň pursatyny görkezýär.Hytaý halk döredijiliginde Aýyň şu gün, maşgala birleşýän güni iň ýagty we iň doly tegelek diýilýär.

Birleşdiriji maşgala tejribesini döretmek bilen, bu dizaýn Orta güýz festiwalynyň manysyny bu özüne çekiji ýadygärlige birleşdirdi.

dfh (1)
dfh (2)
dfh (3)
dfh (4)
dfh (6)

Poçta wagty: Mart-17-2022

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.