Gaplamak dizaýn strategiýalary

1 、 Gaplaýyş dizaýny marka strategiýasy bilen gaty meňzeş bolmaly.Önümiň gaplanylyşy gaty beton.Gaplamak dizaýny, strategiki düşünjeleri sarp edijileriň çalt tanap biljek wizual diline öwürmegiň zerurlygydyr.Sarp edijileriň marka girmek strategiýasy üstünlik gazanmagyň ilkinji ädimidir.

Gaplamak dizaýn strategiýalary

2 different Differensial wizual howa gaplamasyny dizaýn etmek markanyň esasy aragatnaşyk göterijisidir we şahsylaşdyrylan marka wizual ulgam gaplamasynyň toplumy güýçli satuw nyşanydyr.Differensirlenen gaplama görnüşi, sarp edijileriň satyn alyş güýjüni güýçlendirip biler.Tapawut, bäsdeş kategoriýalar / markalar bilen tapawutda, adaty akyllar bilen tapawutda öz beýanyny tapýar.

Gaplamak dizaýn strategiýasy (1)

3 pack Gaplamaga super nyşanlary goşýan elementler Super nyşanlar markanyň wizual çekiçidir, super nyşanlar super döredijilik, super nyşanlar bolsa super satuw güýji.Örän baýlaryň gaplamagy üstünlikli gaplamakdyr.Ajaýyp nyşan nagyş, çüýşe görnüşi ýa-da täze ýollary açýan reňk bolup biler.Markanyň atmosferasyny ýokary derejede görkezip biler.

Gaplamak dizaýn strategiýasy (2)

4 、 Gaplamak, sarp edijiniň tejribesine üns bermelidir.Sarp ediji tejribesi bukjany görmekden başlaýar.Görmekden, degmekden, açmakdan başlap, önümi çykarmakdan başlap, ähli proses sarp edijiniň tejribesidir.Gaplamak dizaýnynyň dowamynda, günortanlyk, ýyly ýa-da şatlykly bolup biljek sarp edijiniň nukdaýnazaryndan has köp başlarys.

Gaplamak dizaýn strategiýasy (3)

5. Gaplamagyň göçürme nusgasyndan doly peýdalanmak.Dizaýn edenlerinde, köp dizaýner güýçleriniň köpüsini grafiki dizaýna sarp edýär we göçürmek maksadyny ýitirýär.Gaplamak diňe bir marka bahasynyň aragatnaşykçysy ýa-da marka bahasynyň güýçlendirijisi bolmak bilen çäklenmän, gowy mahabat şygarlary gönüden-göni halkyň keýpine düşýär, rezonans döredip biler, bahalaryň tanalmagyny döredip biler we amallary tolgundyryp biler.

6. Gaplamak, bir marka üçin gaty gowy mahabat meýdançasydyr.Gaplamak, marka bilen sarp edijileriň arasyndaky dartgynly aragatnaşyk nokady.Has köp mahabat býudjeti bolmadyk markalar üçin gaplamak, ulanmak üçin gaty peýdaly mahabat meýdançasydyr.Harytlaryň goşmaça bahasyny döretmegiň, marka siwilizasiýasyny gurmagyň we marka atmosferasyny emele getirmegiň möhüm serişdesidir.Şeýle hem marka aragatnaşygy üçin örän peýdaly ýaragdyr.Dizaýnda esasy maglumatlar meýilleşdirilmeli we esasy we ikinji derejeli maglumatlar düzülişde öz beýanyny tapýar.


Iş wagty: Noýabr-14-2021

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.