Gazlandyrylan gaplama dizaýny we markasy

habarlar

BXL Creative tarapyndan döredilen bu soda, logotipden gaplama dizaýnyna, marka şekiline çenli gyzykly.

Soňky ýyllarda soda pudaga uly täsir edip, has köp marka bazara goşulýarka has köp ünsi özüne çekdi.

BXL oňat önümiň sarp edijileri we bazary öwrenmelidigine ynanýar we diňe sarp edijileri haýran galdyryp önümlerimiz oňat hereket edip biler.

 habarlar2

BXL marka strategiýasy, bazar gözleglerine görä ylham aldy: içgi senagatynyň dikeldilmegi we täze sarp edilişiň ýokarlanmagy, sodanyň dikeldilmegi üçin amatly şert döretdi, önümi we marketing modelini sarp edijileriň garaşyş bahasyndan ýokary bolan önüm döretmek üçin täze şert döretdi. .Bazary iň çaltlyk bilen açmaga çalyşyň.Beýleki tarapdan, täze önümleriň ýygylygyny çaltlaşdyryň, täze önümiň ösüş depgini bazardaky çalt üýtgeşmelerden ýokary bolmaly.

 habarlar3

BXL marka strategiýasy topary, markanyň bahasyna düşünmek üçin marka aýratynlyklaryny öwrendi.

Ilki bilen, BXL marka strategleri maksat toparyny çalt nyşana aldylar we sarp edijiniň isleglerini çuňňur analiz etdiler.Sarp edijiler we olaryň islegleri üçin sagdyn önümler döretmek üçin.

Orta we ýokary derejeli şiräniň içinde ýerleşýän esasy kanallar, ýaş sarp edijilere başga bir täze tejribe getirmek üçin restoranlarda, amatly dükanlarda, çörekhanalarda, gijeki klublarda, barlarda, teatrlarda, KA we ş.m. meýilleşdirilýär.

habarlar4

Retro etiket dizaýny

80-nji ýyllaryň ýazgylarynyň reňki ýönekeý, esasan gyzyl, sary we ýaşyl bolup, ýüzýän lentanyň elementini ulanýardy.

habarlar5

Konteýner görnüşiniň dizaýny

Gaplaýyş materialy, oňat tagamy, daşky gurşawy goramak we owadan saklamak üçin amatly aýna çüýşedir;çüýşäniň umumy görnüşi uzyn we inçe, beýleki çüýşe görnüşlerinden tapawutlandyrmak üçin boýnunda ýokary galdyrylan görnüş;çüýşäniň aşaky bölegi içerde ýapylýar, şol bir wagtyň özünde tutmak, owadan we ergonomiki.

habarlar6

habarlar7

Tagamy dadyň

Dürli sarp edijiniň zerurlyklary üçin dürli gaplama usullary ulanylýar we alkogolsyz içginiň dürli sarp ediş kanallarynda dürli gaplama görnüşleri bar.

Restoran: aýna çüýşe

habarlar8

Amatly dükanlar we elektron söwda: aňsat gaplar

habarlar9

 


Iş wagty: Mart-08-2022

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.