Orta güýz festiwaly üçin “Pr Kits”

Sowgat gutusynda aý tortlary we derini bejermek toplumlary bar, guty güýzüň ortalarynda, laboratoriýada we geljekde aýlanýar we ýyldyzlararasy syýahat atmosferasyny döredýär.

Orta güýz festiwalynyň sahypasy

Surat kosmos kapsulasyny fon görnüşinde alýar, esasy wizual doktor Ailingiň deslapky serumu görnüşinde robot görnüşini alýar, suratyň beýleki elementleri käbir laboratoriýa enjamlarydyr.Surat enjamy, el çyrasy görnüşindäki gözleg kartasy bolup, sarp edijiler bilen gyzykly görnüşde täsirleşip bilýär we geljegi öwrenmegi aňladýar, ony diňe bezeg däl, eýsem gyzykly hem edýär.Teleskop ýygnanandan soň aýyň nagşyny proýektirläp biler.

Orta güýz festiwaly üçin pr kitler page 1)
Orta güýz festiwaly üçin pr toplumlar (2)
Orta güýz festiwaly üçin pr toplumlar (4)
Orta güýz festiwaly üçin pr toplumlar (3)

Iş wagty: Noýabr-30-2021

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.