BXL döredijilik 40 WorldStar baýraklaryny aldy.

“WorldStar” bäsleşigi, Bütindünýä gaplaýyş guramasynyň (WPO) esasy wakalaryndan biridir we gaplamakda dünýä derejesinde iň meşhur baýrakdyr.WPO her ýyl dünýädäki täzelikleri gaplamakda iň gowularyny ykrar edýär.WorldStar hakda has giňişleýin maglumat üçin şu ýere göz aýlaň: https://www.worldstar.org

logo

BXL Creative şu ýyl şu wagta çenli 9 WorldStar baýraklaryny goşmak bilen 40 WorldStar baýragyny aldy.

L'Oreal Gyrma garşy Essence PR sowgat toplumy

20210525143307

Bu L'Oréal Pari Paris REVITALIFT ANTI-WRINKLE PRO-RETINOL Essensiýasy üçin sowgat gutusy.Daşarky gutuda, gyzjagazlar bilen aladalanýan bir gyzyň şekili bar we önümiň çekmesini çykaranda, ýüzündäki gyrmalar derrew ýok bolýar, bu önümiň "göze görünýän garga garşy" we "köp ölçegli garga garşy" işleýşini görkezýär. ".

Bu hili interaktiw gaplama dizaýny bilen, önümi ulanandan soň jadyly garga garşy täsiri wizual görnüşde berýär.

11

KunLun hrizantemi

0210525144609

“KunLun hrizantemi” markasy, arassalygy bilen meşhur bolan KunLun dagy ýaly az hapalanan we gözegçilik edilmedik ýerlerde ösýän tebigy ösümlikdir.Dizaýner gutyny arassalygy bilen gaýtalamak üçin arassa ak edýär.

Boş hrizantema nagyşlary LED çyralary bilen bezelip, gülleýän gülleriň wizual täsirini döredýär.Gutyny açanyňyzda batareýa güýçlendirilip we aýrylyp bilner.Tutuş guty ekologiýa taýdan arassa kagyz materiallaryndan ýasaldy we gutynyň ulanylyş wagtyny uzaltmak üçin durnuklylyk habardarlygyny saklaýan / bezeg gutusy hökmünde gaýtadan ulanylyp bilner.

0210525144519
31

Planetanyň atyry

20210525151814

Döredijilik ideýasy hökmünde "Planetany" ulanmak.Hytaýda, altynyň, agaçyň, suwuň, otuň we Eartheriň älemdäki 5 esasy syrly elementdigine we bütin dünýäni emele getirmek üçin birek-birege täsir edýändigine ynanýarys.Şeýle ynanç planetanyň ulgamy bilen belli bir derejede gaýtalanýar: Wenera, upupiter, Merkuri, Mars we Saturn.

Bu atyr seriýasy 5 esasy planetanyň ylhamy esasynda döredildi.Çüýşäniň görnüşi, planetanyň hereketiniň traýektoriýasyna meňzeýär.Daşarky plastmassa guty şuňa meňzeş traýektoriýa şekilini paýlaşýar we ekologiýa taýdan arassa materialdan ýasalýar: biodegrirlenip bilinýän PLA.

45
46
48

Döredijilik ideýasy hökmünde "Planetany" ulanmak.Hytaýda, altynyň, agaçyň, suwuň, otuň we Eartheriň älemdäki 5 esasy syrly elementdigine we bütin dünýäni emele getirmek üçin birek-birege täsir edýändigine ynanýarys.Şeýle ynanç planetanyň ulgamy bilen belli bir derejede gaýtalanýar: Wenera, upupiter, Merkuri, Mars we Saturn.

Bu atyr seriýasy 5 esasy planetanyň ylhamy esasynda döredildi.Çüýşäniň görnüşi, planetanyň hereketiniň traýektoriýasyna meňzeýär.Daşarky plastmassa guty şuňa meňzeş traýektoriýa şekilini paýlaşýar we ekologiýa taýdan arassa materialdan ýasalýar: biodegrirlenip bilinýän PLA.


Iş wagty: 27-2021-nji maý

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.