Düşündiriş

L'Oreal şa altyn goşmaça krem ​​PR Sowgat paketi

Bu önümi satuwa çykarmagyň başlangyç döwründe meşhurlar mahabatlandyrmaga kömek ederler, şonuň üçin bukjany dizaýn edeniňizde ilkinji nobatda ulanyjylary wizual we taktiki görnüşde nädip özüne çekip we haýran galdyrmaly we önümiň satuw nokadyny bellemeli.

Müşderiniň isleglerine görä we marka bahasyna esaslanyp, BXL Creative L'Oreal üçin taslama hyzmat toparyny döretdi we müşderiler bilen seminarlar geçirmek üçin birnäçe gezek Şanhaýa uçdy.Üç dizaýn perspektiwasyna: taktil, yzygiderlilik we deňlige ünsi jemläp, bu önümi çuňňur döretdiler.

Taktika

Gowy gaplama dizaýn işi adamlary ellemek we satyn almak islemeli.Dizaýner ýokary derejeli adamlaryň gymmatyna esaslanyp, dizaýn açar sözlerini hasam kämilleşdirdi: ýokary derejeli duýgy, hil duýgusy, gyzykly, üýtgeşik, ajaýyp, görkeziş effekti.

Bu PR sowgat gutusynyň esasy önümi, bal mini bankasy, önümiň satuw nokadyny wizual görkezmek üçin gymmatly Manuka nektaryny ulanýar.

Proporsiýa

Ajaýyp dizaýn işleri aýdyň tapawutlandyrylmaly we içki gaplama we daşarky gaplamalar degişli derejede bolmaly.

Daşarky gutularyň görnüşi arylardan emele gelýär, önümiň ýokary öndürijilik aýratynlyklaryny gaýtalaýar we görkezýär, wizual effektleri jikme-jiklikler bilen baýlaşdyrýar we önümiň arassa estetiki ugruny görkezýär.

Köşk stili, ajaýyp altyn reňk, ýumşak ýaý gabyk gaplamasy, sowgat gutusynyň ýüzünde garaşylýan güýç bar.Içeri ýokary bahaly önümleri we oýlanyşykly dizaýny kabul edýär: bal arylary bilen bezelen nagyş, Manuka gülleri we bal bilen birleşdirilen, iň gowy displeý effekti üçin yşyklandyryş bilen birleşdirilen nagyş.

prxiangqing (1)
prxiangqing (2)
prxiangqing (3)
prxiangqing (4)
prxiangqing (5)
prxiangqing (6)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.